Faunalia ünnepe, december 5.

Pan isten ünnepe(Hermes és Dryope fia, a pásztorok istene.)


Hazája Arkadia volt s ennek pásztori lakóinál legnagyobb tiszteletben állt. Kecskelábai, kecskefarka, szőrös teste, hegyes fülei és szarvai voltak, s ez alakjától anyja annyira megijedt, hogy rémülten elfutott, midőn világra hozta.
A nymphák is futnak előle, kiket szerelmével üldöz. Ezeknek egyike, Syrinx, menekülése közben náddá változott s belőle készíti Pan a hasonló nevű nádsipot. Oly ügyesen játszott e hangszeren, hogy Apollóval is versenyre szállt, s midőn a bíróul felkért Midas neki ítélte a győzelmet, Apollo ezt büntetésül rossz ízléseért szamárfülekkel látta el. Midas sokáig elrejti e titkot sipkája alatt, de borbélya nyomára jött s nem tudva titkot őrizni, gödröt vájt egy tó partján s ennek súgta meg. De a következő évben nád nőtt e helyen, mely a szélben mindig ezt hangoztatta: «Midasnak szamárfülei vannak.»

Pan legszívesebben tartózkodik az erdős hegyszakadékokban. Oly erős hangja van, hogy ordítása még a titánokat is megszalasztotta. Ezért nevezik a rögtöni nagy rettegést páni félelemnek. Plutarchos ellenben onnan származtatja e kifejezés eredetét, hogy az Egyiptomban lakó Pan és satyrok először jelentették Osiris halálát s ezzel roppant rémületbe ejtették az embereket.
Tiszteletére bárányt, borjút, tejet, mézet, mustot áldoztak. Jelvényei: a nádsip, pásztori bot és fenyőkoszorú. Az arkadiai Akakesionban ősrégi jóshelye volt. Gyermekei a Paniskok (apró Panok) voltak, kiket később összezavartak a satyrokkal.

Pannak megfelel a római Faunus jelentése. A pásztorok mint oly istent tisztelték, ki marháik tenyésztését előmozdítja (Inuus) és a ragadozó állatoktól megvédi (Lupercus). Éjjelenkint a házakba lopózik s az embereket rossz álmokkal gyötri (Incubus). Társai voltak a Faunok, a görög Paniskok hasonmásai.

Faunus főünnepe február 15-én a Lupercalia ünnep volt. E napon a Luperci, Faunus papjai, a levágott bakok véres bőrébe öltözve végigfutottak a város utcáin, s ugyanezen bőrből hasított szíjakkal mindenkit megcsapkodtak, kivel útközben találkoztak. A gyermektelen asszonyok készakarva útjukba álltak, mert a néphit szerint a szíjak ütése megszüntette a meddőséget. - Másik ünnepét, a Faunaliát deczemberben lakomákkal és mulatságokkal ülték meg.

Faunus neje Fauna (Bona Dea) a mezők áldó istennője. Tiszteletére az asszonyok éjjel mutattak be áldozatot, melyből a férfiak ki voltak zárva.


Forrás: Görög-Római Mytologia Összeállította: Csiky Gergely Franklin-Társulat 1911
 
 

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története